Massagepraktijk Woudenberg
Gediplomeerd N.G.S. sportmasseur
Geschoold in diverse massagebehandelingen
Geeft lichamelijke en geestelijke ontspanning

Privacyverklaring

 

Praktijk Natuurgeneeskunde HyFive, hierna te noemen HyFive, gevestigd aan Schoolstraat 4 3931 HX Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.hyfive.nl

Schoolstraat 4

3931 HX Woudenberg

06-40400997

info@hyfive.nl

 

Naam therapeut: Sonja Boon

Sonja Boon is de Functionaris Gegevensbescherming van HyFive en is te bereiken via info@hyfive.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HyFive verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HyFive verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheid/medische gegevens

- Biometrische gegevens

- Life events/trauma

- Medicatie/supplementen

- Sociale omstandigheden (familie/gezins-thuis situatie, sport en hobby)

- Arbeidsomstandigheden (beroep en werkzaamheden)

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Dit is ook wettelijk verplicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij na uw expliciete toestemming hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Als behandelend therapeut heb ik, Sonja Boon, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HyFive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de nota en uw betaling*

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

*privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar (indien van toepassing):

- Naam
- Adres
- Datum van de behandeling
- Korte omschrijving van de behandeling

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HyFive neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HyFive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HyFive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HyFive gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HyFive en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hyfive.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HyFive wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HyFive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@hyfive.nl